Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.mentorwydawnictwo.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mentorwydawnictwo.pl

Sprzedającym jest Mentor Wydawnictwo z siedzibą w Przyrowie 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój, NIP 672-188-25-42

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów: 94 366 59 75 lub 507 165 801,
korzystając z adresu poczty elektronicznej: wydawnictwo@mentor-polska.pl,
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej.

 

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Mentor Wydawnictwo Elżbieta Majchrzak, zwanego dalej Sklepem. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację  warunków dostawy i płatności oraz zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Mentor Wydawnictwo. Realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu ze strony  Mentor Wydawnictwo. Do zamówienia zostanie przydzielony opiekun klienta, który będzie prowadził zadanie.

1. Sklep jest wyłączną własnością "Mentor Wydawnictwo"  z siedzibą w gminie Połczyn-Zdrój.

2. Sklep jest dostępny pod adresem internetowymi: www.mentorwydawnictwo.pl.

3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie, są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę Sklepu.

9. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie.

10. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep ważne jest tylko na terytorium Polski.

11. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez Sklep zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.

12. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wielkogabarytowe i niemożliwe do nadania spedycją dostarczamy własnymi środkami transportu, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu. Podany na stronie koszt wysyłki jest kwotą orientacyjną, która może ulec zmianie, w zależności od odległości, wagi i gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt przesyłki zostanie ustalony z klientem indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Dopiero wtedy zostanie ustalona ostateczna kwota do zapłaty.

13. W przypadku przesyłki "za pobraniem", na fakturze widnieje adnotacja "Pobranie kurier"

14. W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie prawo ich realizacji w osobnych partiach.

15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.

16. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia wskazanego w zleceniu/formularzu zamówienia, wszystkie konstrukcje stanowią własność firmy Mentor sp. j. W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty po okresie 7 dni od dnia wskazanego w fakturze sprzedaży jako ostateczny, towar zostanie zdeinstalowany i zabrany do siedziby firmy. Po uregulowaniu w/w należności koszty odbioru z Mentor sp. j. pokrywa Zamawiający.

17. MentorSklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

18. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.

19. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia chyba, że ustalono inaczej. Poprzez dostawę/wysyłkę należy rozumieć usługę wykonaną przez Mentor sp.j. lub firmę spedycyjną. W obu przypadkach asortyment należy bezwzględnie sprawdzić w obecności kuriera/dostawcy – celem oceny kompletności i braku uszkodzeń towaru. W przypadku jakichkolwiek uszczerbków/roszczeń należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera/dostawcy. Tylko tak sporządzona dokumentacja będzie podstawą do reklamacji.

20. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Administratorem danych osobowych jest:
Mentor sp. j. z siedzibą w Przyrowie, 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój, NIP: 672-18-82-542, wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616907.

O przetwarzaniu danych dokładniej opisane jest w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

21. Mentor Wydawnictwo gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, to znaczy umożliwia wgląd do własnych danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie.

23. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez Sklep poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną

22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego w dniu dostawy towaru.

24. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.

25. Sklep ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 14 dni

26. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

27. Wszystkie zamówione elementy pod względem technologicznym zostaną wykonane zgodnie z ofertą złożoną drogą elektroniczną przez Sklep.

28. Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne, powstające w procesie twórczym i wykorzystujące zasoby bazy Mentor Wydawnictwo dla potrzeb serwisu www.mentorwydawnictwo.pl podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o "Prawie autorskim".  

29. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej produktów firmy Mentor Wydawnictwo.

30. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Mentor Wydawnictwo właściciela serwisu www.mentorwydawnictwo.pl z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Mentor Wydawnictwo od odpowiedzialności za przekazane przez Zleceniodawcę treści zawarte w zrealizowanych pracach. 

31. Informujemy klientów, iż jako producent pomocy edukacyjnych, tablic, itp. dopuszczamy możliwość ingerencji w zakresie merytoryczno-graficznym (wybranych produktów) maksymalnie w ilości 2 podejść do projektu (np. pojedyncza tablica, konstrukcja, itp.). Przekroczenie podanego pułapu wiąże się z dodatkową opłatą w zależności od stopnia ingerencji w dany produkt, po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu pomiędzy stronami.

32. W przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne wymaganą formą płatności jest pobranie u kuriera lub przedpłata na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją zleceń strony będą się starały załatwić polubownie, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Wykonawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl